ഭീതിയല്ല , ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്.

16 March 2020

ലോകമൊട്ടാകെ ഒരു വൈറസിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് . അനേകമാളുകളുടെ ജീവനെടുത്ത കോവിഡ്-19 എന്ന മഹാ വ്യാധി ജനജീവിതത്തിന് തന്നെ ഭീഷണിയായി തുടരുകയാണ് . ഇപ്പോഴും അനേകമാളുകളിൽ കോവിഡ് - 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രോഗ വ്യാപനം തടയാൻ അതാത് ഗവൺമെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് . ഡിസംബറില്‍ വുഹാനില്‍ കണ്ടെത്തിയ അജ്ഞാത വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുന്നതാണെന്നാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് . ഈ വൈറസ് ആണ് പിന്നീട് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും…

Read More

Buy an apartment or build a home

15 February 2020

A common question that always confuses our mind. When you are planning to relocate, several options will be available for you. And you have to pick the best from it. Let’s check the best and worst of both buying an apartment and building a home. In the case of money,…

Read More

Little drops make the mighty ocean

29 January 2020

If there is another world war, it will be for water. Water, the essential need of a human, is facing scarcity these days. The importance of water conservation is also increasing day by day. We have various kinds of water-saving processes like diminishing the overuse of water, collecting unpurified water…

Read More

Digital door

29 January 2020

Did I lock the door properly? This question is always a nightmare for every housekeeper. When we have expensive materials inside, this sounds more fearful. The door lock deals with security issues. We have been following the conventional method of using the lock and key for years. It’s not that…

Read More

TRENDS

03 January 2020

TRENDS IN INTERIOR DESIGN

The only thing that never change is 'CHANGE' itself. All other things will always keep changing. 'Trend' is the word that indicates change. Let's have a look on the recent trends in interior design. We never had an idea about the interior works before. We were following…

Read More